සම්පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය SMT ස්ටෙන්සිල් මුද්‍රණ යන්ත්‍රය

නිෂ්පාදන තෝරා ගැනීමේ හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

X