ආපසු දෙන ප්රතිපත්තිය

නිෂ්පාදන නොවන තත්ත්ව ගැටළු, වරක් අලෙවි කළ පසු, ආපසු ලබා නොදෙනු ඇත.
ඔබ මිලදී ගන්නා බව තහවුරු කිරීමට මිලදී ගැනීමට පෙර පාරිභෝගික සේවා උපදෙස් ලබා ගැනීමට කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑල හෝ මාර්ගගත පෝරමය යවන්න.

 

එය ගුණාත්මක ගැටලුවක් නම්, කරුණාකර විද්‍යුත් තැපෑල වෙත යවන්න sale@smtfuture.com ඔබ භාණ්ඩය අප වෙත ආපසු එවීමට පෙර. 

X